SUASORIS, S.L.P. Asesores legales y tributarios

C/Sant Fructuós, 54, bj. 08004 Barcelona. Telf. 93.423.94.68
www.suasoris.com

1 jul. 2010

DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

 partir del 1 de julio entran en vigor las modificaciones del ITP-AJD

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5639 – 31.5.2010
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.


Article 4
Transmissions patrimonials oneroses (ITP)
Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica l’article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, que resta redactat de la manera següent:
“En els termes de l’article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s’aproven els tipus de gravamen següents de l’impost de transmissions patrimonials oneroses:
”a) La transmissió d’immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 8%.
”b) La transmissió d’habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%.
”c) La transmissió de mitjans de transport tributa al tipus del 5%.”

Article 5
Actes jurídics documentats (AJD)
Amb efecte a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, es modifica la lletra e de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactada de la manera següent:
“e) L’1,2%, en el cas d’altres documents.”

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels articles 4, 5 i 6, que entren en vigor l’1 de juliol de 2010